หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แอปพลิเคชั่น (Application) แจ้งเหตุการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กกต.เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น "แจ้งก่อนได้ 2 ช่วงเวลา" ช่วงที่ 1 : 21-27 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 : 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th หรือ Application Smart vote
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนไปเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการหาเสียงเลือกตั้งภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำจัดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 ต่อ กองคลังเทศบาลตำบลน้ำแพร่
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางการดำเนินการ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ
คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน
คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน สำนที่ทำงาน
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน โครงการเลือกตั้ง สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผม ๗๕๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขนและนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 - บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 - บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่ดินจำนวน ๘๐ ตารางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
นายกเทศมนตรี
นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว
โทร.091-0691266
ปลัดเทศบาล
สิบตำรวจเอกอดุลย์ กันธิยะ
โทร.091-0691267

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
https://www.symptoma.ro  
https://www.symptoma.ro  

 

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ออกฉีดยาฆ่าเชื้อในสถานที่กลุ่มเสี่ยง โรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 ในตำบลน้ำแพร่ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้ ATK กับกลุ่มแรงงานผู้เก็บผลผลิตลำไยนอกพื้นที่ ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องโรคไข้เลือดออก ปี 2564

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าโอทอป

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความ
   เสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบทะเบียนบุคลากร
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)

 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2020 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)