หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เทศบาลตำบลน้ำแพร่
องค์ความรู้เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ดาวน์โหลด
แผ่นพับ-การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่-โปร่งใส-และเป็นธรรม ดาวน์โหลด
แผ่นพับ-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร-การลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปี 2560 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้าง ปี 2560 ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น ปี 2560 ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ปี 2560 ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2560 ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2560 ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างผู้มีทักษะ ปี 2560 ดาวน์โหลด
ไฟล์คู่มือการประเมิน ปี2560 ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(อบจ.) ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(เทศบาล) ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(อบต.) ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ของ ขรก.ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเภททั่วไปและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การจัดคนลงสู่ตำแหน่งระบบแท่ง ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2021 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)