หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่
 
สิบตำรวจเอกอดุลย์ กันธิยะ
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่
โทร.091-0691267
 
สิบตำรวจเอกอดุลย์ กันธิยะ
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
นายสมศักดิ์ จอมธรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจรรยา แก้วคำมูล
นักวิชาการเกษตร
นายสายัณห์ สิทธิวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
 
นายจรัล ทองดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางวิไลภรณ์ สุรินรังษี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปฐมพงค์ คำฟอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นายชูเกียรติ ลิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิโรจน์ ฟองมูล
พนักงานขับรถ
นายนพพร ฟองศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายโอภาส รัตนเลิศสกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางชวนพิศ สาวะธรรม
แม่บ้าน
นายเชี่ยวชาญ ใจมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2021 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)