หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (vision) : ประชากรอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ / คำขวัญตำบลน้ำแพร่ : ถ้ำดอกคำลือเลื่อง รุ่งเรืองเมืองเก่า วัดพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตร เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู เชิดชูวัฒนธรรม
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลน้ำแพร่
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรหัตถศิลป์ไผ่ตอก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน .. อ่านต่อ

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.บ้านป่างิ้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต.น้ำแพร่ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ภายในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด .. อ่านต่อ

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ร่วมสืบสานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 และขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมลอยกระทง ณ หนองน้ำเทศบาลตำบลน้ำแพร่ .. อ่านต่อ

 

วันพุธ ที่ 17 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ นำโดย นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ส่งมอบเตียงที่นอน ตู้หัวเตียง และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้กักตัวมารับการดูแลรักษา ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนอำเถอพร้าว โดยมี ท่านสาธารณสุขอำเภอพร้าว ร่วมรับมอบ เป็นอีกหนึ่งพลังสามัคคีของท้องถิ่น ที่ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 / ทต.น้ำแพร่ พร้อมใจห่วงใยชุมชน .. อ่านต่อ

 

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พร้อมด้วยประชาชนบ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ร่วมประชุมชี้แจงโครงการหัตถศิลป์ไผ่ตอกสู่การสร้างสรรค์สินค้าชุมชน .. อ่านต่อ

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ โดย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลน้ำแพร่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ภายในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด อยากเห็นทุกท่านปลอดภัย วิกฤตการณ์นี้มิอาจสู้ได้หากไร้ซึ่งความสามัคคี .. อ่านต่อ

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมตำบลน้ำแพร่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) .. อ่านต่อ

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.ในพื้นที่) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ .. อ่านต่อ

 

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ นำโดยท่านนายกศักดิ์ศรี บัวแก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ออกฉีดยาฆ่าเชื้อในสถานที่กลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 ในตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพในตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ดำริ ต.น้ำแพร่ โดยสอนฝึกอาชีพการปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ชนิดต่างๆ และบรรยายเรื่องตลาดและทิศทางการผลิตผักสวนครัวอินทรีย์.. อ่านต่อ

 

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านป่างิ้ว และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ตำบลน้ำแพร่ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้ ATK กับกลุ่มแรงงานผู้เก็บผลผลิตลำไยนอกพื้นที่ ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลน้ำแพร่ ปี 2564 . . อ่านต่อ

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อำเภอพร้าว มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการประสานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคือ นางนิตยา รุ่งเรือง . . อ่านต่อ

 

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่ นำโดย นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่ , โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลน้ำแพร่บ้านป่างิ้ว ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องโรคไข้เลือดออก ปี 2564 ภายในตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่ มอบหน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ในโครงการ "เยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ผู้เสี่ยงสูง จากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)" โดยกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำแพร่(อสม.) ร่วมออกบริการแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน.. อ่านต่อ

 

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยสอนฝึกอาชีพการทำแหนมหมูและการทำเทียนหอม .. อ่านต่อ

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 : เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนั้น .. อ่านต่อ

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน .. อ่านต่อ

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 07.30 น.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่ บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดประชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดย ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่ กับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ โครงการ "ผ้าห่มอุ่นใจ กฏหมายอุ่นใจ" เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และร่วมปันน้ำใจต้านภัยหนาว แก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ เข้ารับรางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี และนวัตกรรมท้องถิ่น" สาขาพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพพอากาศ กรุงเทพมหานคร.. อ่านต่อ

 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย.. อ่านต่อ

 

ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเกษตรพอกินเพื่อชีวิตพอเพียง ประจำปี 2563.. อ่านต่อ

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9 -14 กันยายน 2563.. อ่านต่อ

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิหน้าที่และบทบาทของสตรี ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลน้ำแพร่ โดยมี นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ให้กับผู้ปกครองเด็กและครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำแพร่ และโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปากเด็กปฐมวัย ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นำโดย นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา สปสช. ประชุมติดตามนิเทศงานกองทุน สปสช. LTC อำเภอพร้าว และกองทุนตำบลของ ทต.น้ำแพร่ , อบต.สันทราย เพื่อร่วมชี้แนะแนวทางการดำเนินงานกองทุน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป.. อ่านต่อ

 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป.. อ่านต่อ

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดการประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมประชุมโดยเทศบาลตำบลน้ำแพร่ และกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผช.ผู้ใหญ่บ้านภายในตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอรมน.) จัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง (ชุมชนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมโครงการฯ โดย นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่สนใจ ณ บริเวณเทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ส.จ.จำเริญ ย่างไพบูล กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำแพร่ นายวัลลพ มั่งดี ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศปก.ตำบลน้ำแพร่ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ฝ่ายปกครองตำบลน้ำแพร่ , เทศบาลตำบลน้ำแพร่ , รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ออกติดตามประเมินกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนฯ ประกอบด้วย ร้านเสริมสวย 5 แห่ง , ร้านค้าปลีก 6 แห่ง , ร้านอาหาร 1 แห่ง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี.. อ่านต่อ

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 (COVID-19) ในตำบลน้ำแพร่ จำนวน 181 ราย ณ บริเวณเทศบาลตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำแพร่ พิธีบวงสรวงองค์พญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างเมืองพร้าววังหิน ณ บริเวณวัดพระเจ้าล้านทอง ในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 9 เหนือ (ประเพณีเก้าเป็ง).. อ่านต่อ

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลน้ำแพร่ และมีการฝึกอาชีพ ทำขนมดอกจอก และฝึกอาชีพการทำบายศรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่.. อ่านต่อ

 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ในตำบลน้ำแพร่ จำนวน 50 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของผู้พิการและผู้ดูผู้พิการ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้พิการ.. อ่านต่อ

 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 9:00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ เตรียมงานโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณวัดสันขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.. อ่านต่อ

 

ในวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการประเพณีสรงน้ำองค์พระเจ้าล้านทอง และสมโภชน์เมืองโบราณเวียงพร้าววังหิน ประจำปี 2562 ณ วัดสันพระเจ้าล้านทอง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.. อ่านต่อ

 
 
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 226 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-474171 โทรสาร : 053-474171 หรือ 053-475589 อีเมล์ : info@namphraelocal.go.th
Copyrights © 2021 www.namphraelocal.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)